Wersja z dnia 22 października 2019

 

Podstawowym celem firmy Panoply jest szerzenie wiedzy na temat badań klinicznych prowadzonych w związku z opracowywaniem nowych produktów leczniczych i terapii, jak również ułatwianie potencjalnym uczestnikom wzięcia udziału w tego typu badaniach. W związku z tym, że Użytkownicy powierzają nam swoje dane osobowe oraz informacje poufne, wdrożyliśmy w naszej firmie Politykę prywatności („Polityka”), czyli zbiór zasad, którymi kierujemy się podczas gromadzenia, wykorzystywania i ochrony tego typu informacji. Polityka objaśnia również sposób, w jaki firma Panoply zachowuje zgodność z wymogami przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in. z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („Rozporządzenie”). Polityka ta nie jest umową prawną, toteż nie wiążą się z nią żadne prawa ani obowiązki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Poinformujemy o nich Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatu zamieszczonego na naszej stronie internetowej

Dzieci poniżej 13. roku życia

Z naszych stron internetowych i aplikacji nie mogą korzystać dzieci poniżej 13. roku życia. Osoba, która nie ukończyła 13. roku życia, nie może udostępniać swoich danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji. Nasza firma nie gromadzi celowo danych osobowych bezpośrednio od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, nie możesz wykorzystywać ani udostępniać żadnych informacji na naszych stronach internetowych lub aplikacjach. Jeśli okaże się, że dane osobowe, które zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy, zostały przekazane przez dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia, dane te zostaną usunięte.

Informacje objęte niniejszą Polityką

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich informacji umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby („Dane osobowe”) przekazywanych firmie Panoply w następujący sposób:

 • korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji lub przekazywanie nam informacji pocztą elektroniczną;
 • rozmowa telefoniczna z jednym z naszych przedstawicieli;
 • udostępnianie informacji na piśmie.

Gromadzone dane i sposób ich wykorzystywania

W różnych miejscach na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach oraz w ramach naszej działalności biznesowej prosimy o dane, które pomogą nam przekazywać Użytkownikowi (niezależnie od tego, czy jest on pacjentem czy lekarzem) informacje dostosowane do jego preferencji. Jeśli Użytkownik chciałby wziąć udział w badaniu klinicznym, dane te pozwolą nam skontaktować się z nim w sprawie konkretnych badań, do których może się kwalifikować. Poniżej zamieszczono informacje o sposobach gromadzenia przez nas danych.

 • Wstępna rejestracja Użytkownika. Gromadzimy dane przekazywane podczas rejestracji na jednej z naszych stron internetowych lub w aplikacji (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i dane demograficzne).
 • Dodatkowe informacje. W różnych miejscach na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach możemy prosić o przekazanie dodatkowych informacji, które pomogą nam w świadczeniu dodatkowych usług (np. powiadamianie o wizytach lub o nowych badaniach klinicznych).
 • Formularze rekrutacyjne. Wielu naszych użytkowników jest zainteresowanych udziałem w badaniach klinicznych. Aby dowiedzieć się, czy Użytkownik spełnia kryteria rekrutacji do konkretnego badania, prosimy o udostępnienie danych medycznych za pośrednictwem kwestionariusza. W przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacji wstępnej do badania i udzielenia na to firmie Panoply wyraźnej zgody dane Użytkownika zostaną przekazane lokalnemu badaczowi do dalszej oceny. Badacz będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa dotyczących ujawniania Danych osobowych. Użytkownik może także wprowadzić datę urodzenia i dane medyczne dziecka w celu sprawdzenia, czy spełnia ono kryteria konkretnego badania klinicznego.
 • Dane dotyczące badania. W przypadku spełnienia kryteriów wstępnej kwalifikacji do badania klinicznego i podjęcia decyzji o uczestnictwie w badaniu klinicznym lub w procedurze przesiewowej możemy uzyskiwać podstawowe informacje dotyczące wizyt Użytkownika od lekarza prowadzącego badanie i personelu badania (np. daty wizyt).
 • Agregacja danych. W celu udoskonalania jakości świadczonych usług możemy analizować uzyskiwane Dane osobowe w połączeniu z danymi zgromadzonymi na temat grup osób o podobnych danych demograficznych. Przykładowo możemy wywnioskować, że istnieje 50-procentowa szansa na to, że Użytkownik jest rozwiedziony, na podstawie faktu, że w miejscu zamieszkania Użytkownika wskaźnik rozwodów wynosi 50%.
 • Biuletyny informacyjne. Firma Panoply oraz nasi partnerzy (np. ośrodki medyczne, firmy z branży opieki zdrowotnej, medyczne serwisy internetowe) mogą niekiedy udostępniać biuletyny lub inne publikacje dotyczące problemów zdrowotnych, o których Użytkownik chciałby dowiedzieć się więcej. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania biuletynów będą one przesyłane z wykorzystaniem przekazanych nam danych kontaktowych.
 • Partnerskie firmy gromadzące dane. Firma Panoply jest partnerem kilku firm, które gromadzą dane od konsumentów po wyrażeniu przez nich zgody. Obejmują one zgłaszane przez Użytkowników informacje o ich stanie zdrowia. W przypadku przekazania przez Użytkownika jego Danych osobowych jednej z naszych Partnerskich firm gromadzących dane (w tym informacji na temat zdrowia, nawyków zakupowych lub stylu życia) albo wyrażenia zainteresowania badaniami klinicznymi bądź informacjami na temat zdrowia i subskrypcji interesujących go materiałów ze stron trzecich możemy uzyskać Dane osobowe Użytkownika od tej Partnerskiej firmy gromadzącej dane.
 • Rejestry publiczne. W niektórych przypadkach i wyłącznie pod warunkiem, że jest to prawnie dozwolone, możemy łączyć informacje Użytkownika przekazane Partnerskim firmom gromadzącym dane z jego danymi dostępnymi publicznie, np. informacjami z publicznych książek telefonicznych.
 • Analiza danych dotyczących stylu życia. W niektórych przypadkach i wyłącznie pod warunkiem, że jest to prawnie dozwolone, możemy kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty odnośnie do badań klinicznych, jeśli analiza danych demograficznych i trendów społecznych z użyciem informacji dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika naszym Partnerskim firmom gromadzącym dane lub informacji publicznie dostępnych wskazuje, że Użytkownik może odnieść korzyści z takich badań.
 • Usługi powiadamiania. Jeśli Użytkownik przejdzie rekrutację do badania klinicznego i wyraźnie wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień dotyczących badania, będziemy przesyłać mu przypomnienia o wizytach, instrukcje dotyczące badania i inne ważne informacje związane z badaniem. Ponadto mamy prawo do wymiany informacji na temat zdrowia Użytkownika z lekarzem prowadzącym badanie i personelem badania na potrzeby świadczenia tych usług.
 • Zgłoszenia rezygnacji. W przypadku przesłania wiadomości e-mail lub skorzystania z naszej strony internetowej w celu rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktu zachowamy i wykorzystamy część danych Użytkownika na potrzeby procedur uniemożliwiających dalszy kontakt. Możemy również zachować dane Użytkownika w zakresie, w jakim zostały wcześniej uwzględnione w zanonimozowanych danych oraz w jakim będzie to konieczne do spełniania wymogów prawnych i obrony przeciwko roszczeniom.
 • Rejestracja na potrzeby dostępu do materiałów informacyjnych. W przypadku rejestracji w celu korzystania z naszych materiałów informacyjnych konieczne jest podanie imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, nazwy firmy i numeru telefonu Użytkownika. Wykorzystamy te informacje w celu utworzenia konta Użytkownika, umożliwiając mu dostęp do naszej dokumentacji rekrutacyjnej dla pacjentów, nagranych seminariów internetowych, broszur, studiów przypadku i innych materiałów.

W wielu przypadkach, w tym gdy jest to wymagane przez prawo dotyczące ochrony danych osobowych i zasady dobrej praktyki, firma Panoply będzie prosić o wyrażenie przez Użytkownika zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych, zgodnie z obowiązującymi zasadami zachowania poufności. Niemniej jednak w przypadkach dozwolonych przez prawo, w których uzyskiwanie zgody wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów, zamierzone przetwarzanie danych odbywa się w dobrze pojętym interesie firmy Panoply lub jej klientów i gdzie ryzyko związane z utratą poufności jest niewielkie, firma Panoply będzie przetwarzać dane osobowe bez prośby o wyrażenie zgody.

Dane mogą być gromadzone i przetwarzane w celu sprawdzenia, czy Użytkownik kwalifikuje się do udziału w bieżącym lub przyszłych badaniach klinicznych. W przypadku braku przekazania wymaganych danych i zgody na ich przetwarzanie sprawdzenie, czy Użytkownik kwalifikuje się do udziału w bieżącym lub przyszłych badaniach klinicznych może nie być możliwe. Wyrażona przez Użytkownika zgoda będzie obowiązywać bezterminowo, chyba że wskaże on inaczej.

Dane będą przechowywane przez cały czas aktywności konta Użytkownika lub przez czas świadczenia usług. W dowolnym czasie Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@panoplyhealth.co.uk.Wycofanie zgody nie powoduje unieważnienia prawomocności czynności przetwarzania danych, które wykonano przed wycofaniem zgody.

Należy pamiętać, że możemy zachowywać i wykorzystywać dane Użytkownika w zakresie, w jakim to konieczne do spełniania wymogów prawnych, jeśli ujawnienie danych jest wymagane na potrzeby obrony naszych praw i/lub zachowania zgodności z wymogami postępowania sądowego, nakazu sądowego lub podobnego typu czynności prawnych dotyczących naszych stron internetowych, a także do rozstrzygania sporów i egzekwowania obowiązków wynikających z umów.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub gdy Użytkownik udzieli wyraźnej zgody na ich udostępnianie.

Usługodawcy

Dane Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom lub usługodawcom (np. centrom telefonicznym, dostawcom usług poczty elektronicznej), którzy, zgodnie z zawartą umową, są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji i nieujawniania ich żadnym innym stronom.

Czas i tryb kontaktowania się firmy Panoply z Użytkownikiem

Podczas rejestracji na stronie internetowej firmy Panoply lub wypełniania kwestionariusza wstępnej kwalifikacji związanego z konkretnym badaniem Użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Panoply przechowywała jego Dane osobowe w swojej bazie danych i kontaktowała się z nim w sprawie badań klinicznych, do których może się zakwalifikować, na różne sposoby, w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną i listownie. Użytkownik ma także możliwość otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących nowych informacji zamieszczanych na naszej stronie, w tym wiadomości lub informacji o nowych badaniach klinicznych. Ponadto firma Panoply może kontaktować się z Użytkownikiem po wprowadzeniu nowej funkcji na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, aby umożliwić mu pełne korzystanie z nowych usług. Jeśli Użytkownik otrzyma od nas wiadomość tekstową, ale podejmie decyzję o zrezygnowaniu z otrzymywania takich wiadomości, może odpowiedzieć, wysyłając wiadomość o treści „STOP”. W przypadku podania numeru telefonu komórkowego jako środka komunikacji podanie tego numeru przez Użytkownika i przesłanie zgody stanowi pozwolenie na kontakt firmy Panoply z Użytkownikiem pod tym numerem.

Pliki cookie / technologie monitorowania danych

Firma Panoply oraz jej podmioty stowarzyszone bądź firmy czy usługodawcy wykonujący analizę danych korzystają z rozwiązań takich jak pliki cookie, pliki beacon, znaczniki oraz skrypty do analizowania trendów, zarządzania stroną internetową lub aplikacją, monitorowania ruchu użytkowników odwiedzających stronę, a także gromadzenia danych demograficznych wszystkich naszych użytkowników. Dzięki wykorzystywaniu przez te firmy powyższych rozwiązań możemy otrzymywać indywidualne lub zbiorcze raporty dotyczące danych.

 

Przy pierwszym otwarciu naszych europejskich stron internetowych firma Panoply będzie pytać odwiedzających o zgodę na umieszczenie tego typu rozwiązań w ich komputerach.

 

Plik cookie to plik z danymi umieszczany przez operatora strony internetowej na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej stronę. Własne pliki cookie (stanowiące własność firmy Panoply i będące pod jej kontrolą) są umieszczane na komputerach osób odwiedzających w następujących celach: poprawa jakości korzystania ze strony dzięki zapamiętaniu osoby odwiedzającej stronę lub aplikację, gdy korzysta ona z innych stron internetowych, analiza danych dotyczących strony oraz sprawdzanie, czy osoby odwiedzające stronę biorą później udział w badaniach klinicznych. Zadaniem plików cookie umieszczanych przez nasze strony lub aplikacje jest również umożliwienie wyświetlania sponsorowanych przez firmę Panoply reklam na stronach internetowych stron trzecich, a także wykonywanie różnego rodzaju analiz kosztowych związanych ze stroną. Jednym ze stosowanych przez nas w tym celu sposobów jest korzystanie z warstw danych narzędzia Google Analytics wyszczególnionych tutaj.

 

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na użycie plików cookie oraz innych technologii monitorowania danych, nadal może korzystać z naszej strony internetowej, choć dostęp do niektórych funkcji lub miejsc na stronie internetowej może być ograniczony.

 

Jak w przypadku większości stron internetowych lub aplikacji niektóre informacje gromadzone są automatycznie i zapisywane w plikach dziennika. Może to obejmować dane adresów protokołów internetowych (IP), typu przeglądarki, usługodawcy internetowego (ISP), stron przekierowujących/końcowych, systemu operacyjnego, sygnatur daty/czasu i/lub historii przeglądania stron internetowych.

 

Te automatycznie gromadzone dane nie są łączone z innymi gromadzonymi danymi Użytkownika. Za zgodą Użytkownika firma Panoply może zezwalać stronom trzecim na umieszczanie za pośrednictwem naszej strony plików cookie na dysku twardym Użytkownika w celach reklamowych. Strony trzecie mogą korzystać z takich rozwiązań jak pliki cookie w celu gromadzenia informacji o aktywności Użytkownika na naszej stronie i na innych stronach internetowych. Na podstawie informacji o historii przeglądania i zainteresowaniach Użytkownika wyświetlane są odpowiednie reklamy. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy metod gromadzenia danych ani ich wykorzystywania przez strony trzecie. Posiadają one swoje własne polityki prywatności i mogą należeć do organizacji Network Advertising Initiative („NAI”). Aby nie być uwzględnianym w niektórych lub w żadnym z programów reklamowych członków organizacji NAI, należy przejść na stronę NAI Opt-Out Page i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli natomiast Użytkownik nie chce, aby dane te były wykorzystywane w celu wyświetlania reklam opartych na analizie zainteresowań, istnieje możliwość wycofania zgody i rezygnacji z usług. W tym celu należy kliknąć tutaj. Należy pamiętać, iż rezygnacja ta nie oznacza, że reklamy nie będą w ogóle wyświetlane. Użytkownik będzie nadal widzieć reklamy, jednak nie będą one dobrane pod kątem interesującej go tematyki.

Funkcje dotyczące serwisów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje zawierają funkcje dotyczące serwisów społecznościowych, takie jak łącza do stron zewnętrznych, w tym serwisu Facebook i Twitter, które mogą gromadzić dane osobowe Użytkownika, jeśli zdecyduje się on na uzyskanie do nich dostępu. Ochrona poufności danych na tych stronach internetowych podlega zasadom podanym w ich politykach prywatności.

Poprawianie danych osobowych Użytkownika i jego dziecka oraz rezygnacja

Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wprowadzić poprawki do danych osobowych swoich oraz swojego dziecka, zmodyfikować preferencje dotyczące kontaktu oraz całkowicie zrezygnować z naszych usług. Użytkownik może zaktualizować dane swoje lub swojego dziecka, poprawić je albo usunąć całkowicie/częściowo, pisząc do nas na adres privacy@panoplyhealth.co.uk. Na żądania uzyskania dostępu do danych odpowiadamy w ciągu 30 dni.

 

Zgodę na kontakt, włączenie do badania klinicznego lub na innego typu wykorzystanie Danych osobowych określamy niekiedy terminem „zgoda na uczestnictwo”. Zgodę można wycofać (tj. zrezygnować z uczestnictwa) w dowolnym czasie.

 

Przy pierwszym przekazaniu nam danych Użytkownik ma możliwość wyrażenia zainteresowania dodatkowymi materiałami (np. otrzymywaniem biuletynów itp.). Z otrzymywania biuletynów można zrezygnować, klikając łącze „unsubscribe” (wypisz się) znajdujące się u dołu każdego z biuletynów. Aby całkowicie zrezygnować z naszych usług, należy wysłać wiadomość e-mail zatytułowaną „Unsubscribe” na adres privacy@panoplyhealth.co.uk.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony Danych osobowych stosujemy środki zapewniające bezpieczeństwo danych. W ochronie Danych osobowych Użytkowników wykorzystujemy szyfrowanie i zapory sieciowe służące ochronie naszej sieci komputerowej przed hakerami. Stosujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa opracowane w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi oraz wykorzystywaniu i zmianie Danych osobowych, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych informacji.

 

Wymagamy, aby Użytkownik utworzył nazwę użytkownika i hasło. Aby zminimalizować ryzyko odgadnięcia hasła, wymagamy, by składało się z co najmniej 8 znaków i zawierało cyfry oraz małe i wielkie litery. Należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani przechowywania ich w formie elektronicznej nie zapewnia stuprocentowej ochrony danych. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

Prawa ochrony danych

W jurysdykcjach, w których obowiązują prawa dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiamy Użytkownikom korzystanie z wszystkich przysługujących im praw dotyczących przetwarzanych przez nas Danych osobowych, w tym praw do dostępu do informacji i poprawiania ich w celu zapobiegania marketingowi bezpośredniemu, uniemożliwiania przetwarzania danych i usuwania danych. Dane osobowe mogą zostać bezpiecznie przesłane do naszej spółki macierzystej – firmy Acurian, Inc. Acurian jest firmą mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych i podlega przepisom Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA (ang. EU-U.S./Swiss-U.S. Privacy Shield) w kwestiach przesyłu Danych osobowych z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego do firmy Acurian. Szczegółowe informacje na temat programu Tarczy Prywatności oraz certyfikaty firmy Acurian są dostępne na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/.

Łącza do witryn stron trzecich

Nasze strony internetowe i aplikacje zawierają łącza do innych witryn (w tym między innymi do serwisu Facebook i Twitter), w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych osobowych niż na stronie internetowej firmy Panoply. Udostępnienie danych osobowych w jakiejkolwiek z tych witryn podlega obowiązującym tam zasadom ich ochrony. Zachęcamy do uważnego zapoznawania się z zasadami ochrony danych osobowych we wszystkich odwiedzanych witrynach internetowych.

Sprzedaż lub przekazywanie danych należących do spółki

Firma Acurian, spółka dominująca firmy Panoply, wyraźnie zastrzega sobie prawo do cesji swojej bazy danych na inny podmiot prawny w ramach dowolnej transakcji sprzedaży lub fuzji spółki Acurian, Inc. z takim podmiotem. Każdy podmiot nabywający zasoby bazy danych firmy Acurian może dokonać tego po wyraźnym pisemnym zobowiązaniu się do wykorzystywania danych wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz po zapewnieniu zbliżonego poziomu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach właściciela lub sposobu wykorzystywania jego Danych osobowych, a także o opcjach zarządzania przekazanymi Danymi osobowymi za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatu na naszej stronie internetowej.

Zapytania, skargi i wnioski o skorzystanie z praw

W świetle przepisów rozporządzenia Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich Danych osobowych i ich skorygowania. Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przekazanych danych, zażądać usunięcia danych i ograniczyć zakres przetwarzania danych lub zażądać ich przesłania w standardowym formacie cyfrowym jemu lub innemu administratorowi danych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zapewniającego zgodność z obowiązującym prawem w kwestii sposobu, w jaki jego dane są obsługiwane. Listę organów nadzorczych działających w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Wszelką korespondencję, zapytania, żądania o skorzystanie z praw do informacji (np. dostępu do danych) lub skargi należy:

 • wysyłać listownie do dyrektora wykonawczego ds. globalnej ochrony danych (Executive Director of Global Privacy), pisząc na adres: Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, United Kindgom lub
 • wysyłać pocztą elektroniczną na adres dpo@panoplyhealth.co.uk.

Dyrektor wykonawczy ds. globalnej ochrony danych jest specjalistą ds. ochrony danych wyznaczonym przez firmę Panoply zgodnie z wymogami nowych przepisów.

Zmiany w treści Polityki

Dokonujemy regularnych przeglądów niniejszej Polityki mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych Użytkownika. Możemy również dokonywać okresowych zmian w treści Polityki w celu zachowania jej zgodności z normami branżowymi i wymogami prawa. Na stronie tej publikowane są najnowsze wersje tego dokumentu. Zapraszamy do okresowego powracania na tę stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją naszej Polityki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszych stron internetowych oznacza, że Użytkownik zaakceptował naszą Politykę prywatności. Więcej informacji na ten temat zawierają Warunki korzystania. W przypadku dokonania zmian w treści niniejszej Polityki poinformujemy o tym tutaj, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail