Witamy na stronie www.panoplyhealth.pl („panoplyhealth.pl”), która stanowi własność i jest zarządzana przez firmę Panoply Inc. Niniejsza Umowa zawiera Warunki świadczenia usług, na mocy których Użytkownik i inne organizacje (łącznie określane jako „Użytkownik), w imieniu której Użytkownik korzysta z serwisu panoplyhealth.pl, może uzyskać dostęp do produktów, usług, informacji i innych materiałów dostępnych przez serwis panoplyhealth.pl.

 

Przed uzyskaniem dostępu do serwisu panoplyhealth.pl, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami, którym podlega korzystanie z serwisu panoplyhealth.pl oraz wszystkich produktów, usług, informacji i innych dostępnych w nim materiałów.

 

Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z serwisu panoplyhealth.pl Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych Warunków świadczenia usług. Niniejsze zasady i wytyczne opracowano w celu ochrony wszystkich naszych Użytkowników. W przypadku zauważenia, że inny Użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków świadczenia usług, należy skontaktować się z nami, aby umożliwić nam podjęcie odpowiednich działań.

1. Akceptacja Warunków świadczenia usług

Uzyskując dostęp, przeglądając lub wykorzystując produkty, usługi, informacje lub inne materiały dostępne przez serwis panoplyhealth.pl, Użytkownik potwierdza, że rozumie niniejsze Warunki świadczenia usług i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Panoply zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług. Na tej stronie Panoply umieści najnowszą datę zmiany wersji Warunków. Dalsze korzystanie z serwisu panoplyhealth.pl po wprowadzeniu dowolnych zmian niniejszych Warunków świadczenia usług, będzie traktowane jako akceptacja tych zmian.

2. Polityka prywatności

Wykorzystywanie, gromadzenie i ujawnianie informacji poufnych zawartych w serwisie panoplyhealth.pl może podlegać różnym przepisom prawa federalnego i stanowego, między innymi przepisom dotyczącymi praw ochrony prywatności i poufności dokumentacji medycznej. Ponadto wykorzystywanie, gromadzenie i ujawnianie informacji poufnych zawartych w serwisie panoplyhealth.pl może także podlegać przepisom praw stanowych dotyczących nosicielstwa HIV, zdrowia psychicznego, informacji o badaniach genetycznych i uzależnieniach. Panoply zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich odnośnych przepisów, regulacji i rozporządzeń prawa federalnego i stanowego. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszej Polityki ochrony prywatności i bezpieczeństwa, należy kliknąć link „Polityka prywatności” u dołu strony.

 

Przez rejestrację w Panoply Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie okresowych powiadomień od Panoply dotyczących poszczególnych badań klinicznych, które mogą zainteresować Użytkownika w oparciu o dostarczone do Panoply informacje. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie jakichkolwiek powiadomień od firmy Panoply, może nas powiadomić za pomocą karty Mój Profil po rejestracji. Wszystkie przypadki, w których Panoply może skontaktować się z Użytkownikiem opisano szczegółowo w części zatytułowanej Polityka prywatności.

3. Zakończenie obowiązywania

Panoply zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia obowiązywania niniejszych Warunków świadczenia usług i/lub możliwości korzystania przez Użytkownika z serwisu panoplyhealth.pl i/lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez Panoply bez podawania przyczyny i bez konieczności powiadamiania Użytkownika.

 

W przypadku gdy Panoply stwierdzi, według własnego uznania, że Użytkownik naruszył jakąkolwiek część niniejszych Warunków świadczenia usług lub w inny sposób zachowywał się niezgodnie z prawem wobec serwisu panoplyhealth.pl, Panoply zastrzega sobie prawo do (a) ostrzeżenia Użytkownika pocztą elektroniczną o tym, że naruszył niniejsze Warunki świadczenia usług; (b) usunięcia jakichkolwiek treści dostarczonych do Panoply; (c) przerwania możliwości korzystania z serwisu panoplyhealth.pl i/lub jakiejkolwiek innej usługi świadczonej Użytkownikowi przez Panoply; (d) powiadomienia, wysłania treści do, i/lub pełnej współpracy z właściwymi organami odpowiedzialnymi za egzekwowania prawa w celu dalszych działań; i/lub (e) jakiejkolwiek innej czynności, jaką Panoply uzna za właściwą.

4. Modyfikacje serwisu panoplyhealth.pl

Panoply ma prawo do modyfikacji lub zakończenia działalności serwisu panoplyhealth.pl bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Użytkowników.

5. Treść wiadomości

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za treść wszelkich wiadomości umieszczonych lub wysłanych przez Użytkownika lub innego użytkownika korzystającego z tego konta (niezależnie czy w sposób upoważniony czy nie) oraz za konsekwencje wszelkich takich wiadomości. Panoply zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, według własnego uznania, że Użytkownik naruszył jakiekolwiek z poniższych wytycznych.

 

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu panoplyhealth.pl do dystrybucji, wysłania lub umieszczenia w serwisie panoplyhealth.pl i za pośrednictwem serwisu lub na jakiejkolwiek innej stronie prowadzonej przez Panoply, jakiejkolwiek wiadomości lub materiałów, które są nielegalne, bezprawne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające, nieprzyzwoite, zastraszające, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, seksistowskie, grożące, rasistowskie, nieodpowiednie lub są innymi niedopuszczalnymi materiałami jakiegokolwiek rodzaju lub natury, lub które zachęcają do zachowań, które mogą stanowić przestępstwo, pociągających za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób łamiących jakiekolwiek prawa lub przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe lub zachęcają do stosowania substancji kontrolowanych między innymi. materiałów nielegalnych w postaci tekstu, grafiki, nagrań wideo, programów lub audio. Panoply zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich materiałów z serwisu panoplyhealth.pl bez powiadomienia Użytkowników serwisu panoplyhealth.pl. Użytkownik oświadcza, że nie będzie się podszywał pod inną osobę lub podmiot, niezależnie czy rzeczywistego czy fikcyjnego, między innymi za pracownika lub konsultanta Panoply. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści ani nie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie dyskusji w lub poprzez serwis panoplyhealth.pl z zamiarem popełnienia czynu niezgodnego z prawem.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że: (a) Panoply zezwala na dostęp do treści, które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej i prawami własności („Prawa”); (b) Prawa te pozostają w mocy i są chronione we wszystkich środkach przekazu i technologiach istniejących obecnie lub które zostaną opracowane w późniejszym czasie; oraz (c) z wyjątkiem przypadków określonych w inny sposób, korzystanie przez Użytkownika z takich treści podlega niniejszym Warunkom świadczenia usług i odnośnym prawom autorskim, znakom towarowym i innym przepisom prawa. Kopiowanie, reprodukowanie, retransmitowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów komercyjnych lub w inny sposób przekazywanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się w serwisie panoplyhealth.pl jest zabronione i chronione tymi Prawami. Użytkownik ma obowiązek udowodnienia, że wszelkie informacje, oprogramowanie, grafika lub jakiekolwiek inne treści znajdujące się w serwisie panoplyhealth.pl nie są chronione Prawami. Użytkownik potwierdza, że Panoply nabyła Prawa do korzystania z wszelkich materiałów znajdujących się w serwisie panoplyhealth.pl (zgodnie z opisem poniżej), oraz że Użytkownik nie nabył żadnych Praw poprzez pobranie takich materiałów.

 

Użytkownik udziela Panoply i jej podmiotom stowarzyszonym nieodpłatnego, wieczystego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa (w tym wszelkich praw moralnych) i licencji na wykorzystywanie, reprodukowanie, modyfikowania, adaptowania, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych z, dystrybucję, publiczne ogłaszanie, przedstawianie i wyświetlanie treści umieszczonych w dowolnym „obszarze publicznym” serwisu panoplyhealth.pl (z wyjątkiem innych prywatnych obszarów dostępnych wyłącznie dla Użytkownika), w całości lub w części, i/lub zezwala firmie Panoply na włączenie ich do innych prac w dowolnej postaci, środku przekazu czy technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania jakiegokolwiek Prawa, które może istnieć w takiej treści. Dostarczając treści do Panoply, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiadacz wszelkich Praw, między innymi. prawa moralnych zawartymi w takiej treści, w pełni i skutecznie zrzekł się takich praw oraz w sposób ważny i nieodwołalny przyznaje Użytkownikowi prawo na udzielenie licencji określonej powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby Użytkownicy mieli dostęp do, wyświetlali, przeglądali, przechowywali i kopiowali taką treść na własny użytek.

6. Prawa własności intelektualnej Panoply

Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Panoply nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani domniemanych praw wynikających z jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego czy informacji zawierających tajemnice handlowe. Wszelkie nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zawartych w serwisie panoplyhealth.pl może naruszać prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, prawa dotyczące tajemnic handlowych, prawa do wizerunku i ochrony prywatności lub inne rozporządzenia lub statuty. Należy zwrócić uwagę, że Panoply aktywnie i agresywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa.

 

Zawartość strony panoplyhealth.pl jest objęta prawami autorskimi Copyright© 2001 Panoply Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Panoply jest także właścicielem praw autorskich serwisu panoplyhealth.pl jako pracy zbiorowej i/lub opracowania oraz praw do baz danych wynikające z selekcji, koordynacji, organizacji i ulepszania zawartości serwisu panoplyhealth.pl.

 

Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart oraz wszelkie inne nazwy, logotypy i ikony identyfikujące produkty, usługi, informacje i inne materiały Panoply stanowią znaki zastrzeżone Panoply oraz jakiekolwiek wykorzystywanie takich znaków bez wyraźnej, pisemnej zgody Panoply jest ściśle zabronione. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki towarowe ich odnośnych właścicieli, i w takiej roli te strony trzecie także mają prawo do agresywnego egzekwowania swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa.

7. Produkty i treści stron trzecich

Niektóre lub wszystkie informacje i inne materiały lub produkty dostępne w serwisie panoplyhealth.pl zostały przygotowane lub są oferowane przez strony trzecie niepowiązane z Panoply. Panoply nie udziela gwarancji w odniesieniu do tych informacji lub innych materiałów czy produktów, ani Panoply nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o te informacje lub inne materiały, lub za jakiekolwiek korzystanie z tych produktów. Treści dostarczane przez Panoply nie powinny zastępować dyskusji z i/lub ocen wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Korespondencja Użytkownika lub jakiekolwiek inne kontakty z stronami trzecimi odbywają się wyłącznie między Użytkownikiem i stronami trzecimi i mogą podlegać wszelkim warunkom ustalonym przez strony trzecie. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Panoply nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku kontaktów lub obecności tych stron trzecich w serwisie panoplyhealth.pl.

8. Linki do innych stron

Panoply może, według własnego uznania, dla wygody użytkowników udostępniać linki do ogólnoświatowych sieci internetowych. Mimo, że dokładamy wszelkich starań do zapewnienia wysokiego poziomu jakości naszych treści, strony te są prowadzone przez strony trzecie, nad którymi Panoply nie sprawuje kontroli. W związku z tym Panoply wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość, prawdziwość informacji,innych materiałów i/lub produktów lub usług świadczonych przez lub reklamowanych na stronach internetowych stron trzecich. Ponadto linki te nie oznaczają poparcia przez Panoply dla jakiejkolwiek strony trzeciej, jakiejkolwiek strony internetowej ani produktów czy usług świadczonych przez stronę trzecią, za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

9. Hasło Użytkownika

Korzystanie z pewnych części serwisu panoplyhealth.pl wymaga podania hasła. Użytkownik zostanie poproszony o wybranie unikalnej nazwy użytkownika (loginu) („Nazwa użytkownika”) i hasła („Hasło”). Każda Nazwa Użytkownika i odpowiadające jej hasło mogą być wykorzystywane przez tylko jednego Użytkownika. Osoba znająca zarówno Nazwę Użytkownika jak i hasło może uzyskać dostęp do części serwisu panoplyhealth.pl objętych subskrypcją oraz informacji dostępnych dla każdego Użytkownika.

 

W związku z tym wszystkie hasła należy zachować w tajemnicy. Akceptując Warunki świadczenia usług Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność i korzystanie z przypisanego hasła jak również za wszelką komunikację prowadzoną przez serwis panoplyhealth.pl z wykorzystaniem takich haseł. Jeśli Użytkownik zauważy utratę, kradzież lub nieautoryzowane wykorzystaniu hasła Użytkownika, należy niezwłocznie powiadomić Panoply o takiej utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym wykorzystaniu. Panoply zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany hasła lub do wycofania uprawnień Użytkownika lub do odmowy świadczenia usług w dowolnym czasie i bez jakiegokolwiek powodu.

10. Odzyskiwanie utraconego lub zapomnianego hasła

Jeśli Użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do naszej strony i zapomni swojego hasła, Panoply wyśle e-mail ze specjalnym link prowadzący do strony, gdzie Użytkownik będzie mógł zresetować swoje hasło. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności, jeśli Użytkownik zapomni swoje hasło jak i odpowiedź na pytanie przypominające, konto Użytkownika zostanie zablokowane na stałe do czasu, gdy Użytkownik przypomni sobie jedno bądź drugie. Można także zwrócić się do nas pisemnie na adres informacja@panoplyhealth.pl, wyjaśnić sytuację, a my ponownie wprowadzimy Użytkownika do systemu.

11. Poufność w Internecie

Korzystanie z Internetu, między innymi serwisu panoplyhealth.pl, odbywa się na ryzyko Użytkownika i podlega wszystkim obowiązującym przepisom i uregulowaniom prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego. Mimo, że Panoply dokłada wszelkich uzasadnionych starań w celu utworzenia bezpiecznej, pewnej i niezawodnej strony internetowej panoplyhealth.pl, należy pamiętać, że nie można zagwarantować poufności jakiejkolwiek komunikacji czy materiałów przekazywanych do lub za pośrednictwem serwisu panoplyhealth.pl lub Panoply przez Internet. W związku z tym Panoply i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Internet, prawdziwości informacji zawartych w serwisie panoplyhealth.pl ani za jakiekolwiek konsekwencje związane z poleganiem na takich informacjach. Użytkownik przejmuje całe ryzyko związane z korzystaniem z Internetu, miedzy innymi z serwisu panoplyhealth.pl oraz Użytkownik musi sam określić swój stosunek do tych kwestii.

12. Bezpieczeństwo serwisu panoplyhealth.pl

Wszelkie faktyczne lub zamierzone nieautoryzowane korzystanie z serwisu panoplyhealth.pl, między innymi „hakerstwem”, może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub cywilnego. W celu ochrony Użytkownika, a Panoply zastrzega sobie prawo do wglądu, monitorowania i zapisywania działań w serwisie panoplyhealth.pl bez powiadomienia lub zgody Użytkownika. Wszelkie informacje uzyskane w drodze monitorowania, przeglądania lub zapisywania działań w serwisie panoplyhealth.pl podlegają sprawdzeniu przez organy egzekwowania prawa w związku ze śledztwem lub ściganiem potencjalnej działalności przestępczej w serwisie panoplyhealth.pl. Panoply zobowiązuje się przestrzegać wszystkich nakazów sądowych dotyczących udzielenia takich informacji.

13. Zdarzenia poza kontrolą Panoply

Użytkownik wyraźnie zwalnia Panoply z wszelkich roszczeń lub szkód wynikających z przyczyny leżącej poza kontrolą firmy Panoply, między innymi awarii sprzętu elektronicznego lub mechanicznego, łącz komunikacyjnych, problemów z łącznością telefoniczną lub innych problemów komunikacyjnych, wirusów komputerowych, nieautoryzowanego dostępu, kradzieży, błędów operatora, warunków pogodowych, trzęsień ziemi lub klęsk żywiołowych, strajków lub innych problemów pracowniczych, wojen lub restrykcji rządowych.

14. Wyłączenie odpowiedzialności, Zwolnienie z odpowiedzialności Panoply

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE:

 

KORZYSTANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU panoplyhealth.pl ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. SERWIS panoplyhealth.pl JEST UDOSTĘPNIANY NA ZASADZIE „JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Panoply NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOŚNIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ I WARUNKÓW INNYCH NIŻ TE WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG I BEZ OGRANICZEŃ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOŚNIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB WARUNKÓW PRZEWIDZIANYCH PRAWEM, KONWENCJĄ, SPOSOBEM PROWADZENIA TRANSAKCJI LUB INACZEJ W PEŁNYM ZAKRESIE PRAWNIE DOZWOLONYM. Panoply NIE GWARANTUJE, ŻE SERWIS panoplyhealth.pl SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI, ŻE SERWIS panoplyhealth.pl BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB W SPOSÓB PUNKTUALNY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY.

 

UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ LUB W INNY SPOSÓB UZYSKAĆ MATERIAŁ I/LUB DANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU panoplyhealth.pl WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO I BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU I/LUB DANYCH. Panoply NIE GWARANTUJE PRAWDZIWOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTĘPNYCH W LUB DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z SERWISEM panoplyhealth.pl. Panoply NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB BRAKI WYNIKÓW UZYSKANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z TAKICH INFORMACJI. Panoply NIE JEST ZAANGAŻOWANA W ŚWIADCZENIE USŁUG LUB PORAD PRAWNYCH, MEDYCZNYCH, DORADCZYCH CZY USŁUG INNYCH PROFESJONALISTÓW. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW LUB TRUDNYCH SYTUACJI, Panoply ZACHĘCA DO ZWRÓCENIA SIĘ PO FACHOWĄ POMOC LUB PORADĘ.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

Panoply NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, UBOCZNE CZY WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE CZY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA CZY NIE, WYNIKAJĄCE Z (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU panoplyhealth.pl, (B) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA LUB (C) JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, MIĘDZY INNYMI KOSZTU ZAOPATRZENIA W PRODUKTY I USŁUGI ZASTĘPCZE, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UŻYTKU, DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH, NAWET JEŚLI Panoply ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH ODSZKODOWAŃ.

16. Zabezpieczenie odszkodowawcze

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Panoply, jej podmioty zależne, stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów i pracowników oraz jakiekolwiek strony trzecie przekazujące treści na stronie panoplyhealth.pl, między innymi Gold Standard Multimedia za wszelkie roszczenia lub żądania (między innymi z uzasadnionych honorariów prawników) wniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią należne dla wynikające z korzystania Użytkownika z serwisu panoplyhealth.pl.

17. Cesja

Panoply ma prawo do cesji swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkownika.

18. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki świadczenia usług będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Wspólnoty Pensylwanii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jakiekolwiek działania mające na celu wyegzekwowanie niniejszych Warunków świadczenia usług będą prowadzone przez sądy federalne lub stanowe w oraz na rzecz Wspólnoty Pensylwanii, a wszystkie strony niniejszych Warunków świadczenia usług wyraźnie zgadzają się na podleganie jurysdykcji i właściwości takich sądów.

19. Zastosowanie międzynarodowe

Panoply jest kontrolowana przez Panoply z jej biura mieszczącego się w Stanach Zjednoczonych i działa na całym świecie przez swoje lokalne podmioty zależne i oddziały. Niniejsze Warunki świadczenia usług opracowano zgodnie z przepisami prawa Wspólnoty Pensylwanii oraz prawa Anglii i Walii, a Panoply nie deklaruje, że informacje i inne materiały na stronie panoplyhealth.pl są odpowiednie i dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z dowolnego terytorium, gdzie jakiekolwiek treści panoplyhealth.pl są nielegalne jest zabroniony. Osoby, które zdecydują się na uzyskanie dostępu do strony panoplyhealth.pl z innych lokalizacji, dokonują tego na własne ryzyko i są zobowiązane stosować się do odnośnych, lokalnych przepisów

20. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące panoplyhealth.pl oraz wszelkie prośby o dodatkowe informacje dotyczące Panoply i jej produktów i usług można kierować na adres mailowy privacy@panoplyhealth.co.uk.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail